Literatur-Verfilmungen

Nikos Kazantzakis - Alexis Sorbas
"Alexis Sorbas" ist ein weiser, tragikomischer, wunderbarer Schelmenroman von Nikos Kazantzakis.
Alexis Sorbas